انشاهای من

مقاله -شعر - نثر -داستان

سوالات دانش های زبانی و ادبی کتاب فارسی اوّل راهنمایی

 

------------------------------------------------------

1-   زبان چیست ؟برای ارتباط با دیگران و بیان مقصودخود از زبان استفاده می کنیم.

2-    زبان به چه شکل هایی ظاهرمی شود ؟زبان معمولاً به شکل گفتار ،نوشتار و اشاره ظاهر می شود .

3-   خط چیست ؟ خط ، مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان است که در زبان های گوناگون شکل های مختلفی دارد .

4-   به چه کلماتی مترادف می گویند ؟به کلمات هم معنی مترادف می گویند .

5-   فرق زبان و ادبیّات چیست ؟هرگاه بخواهیم مقصود خودرا بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همان مقصود ومنظور را زیباتر و تاثیر گذارتر بگوییم ، از ادبیّات بهره می گیریم .

6-   انواع جمله را نام ببرید ؟ جمله ی خبری ،پرسشی،امری ،عاطفی

7-   نظم چیست؟در ادبیّات کلامی را دارای وزن و آهنگ وقافیه باشد نظم است . نظم همان شعر است.

8-   نثر چیست ؟ نثر سخنی است که وزن و آهنگ وقافیه ندارد ، نوشته های معمولی را نثر می گویند .

9-   نثر به چند دسته تقسیم می شود ؟به دو دسته 1-نثر ساده 2- نثر ادبی

10-نثر ادبی چیست ؟ نثری است که نویسنده به زیبایی نوشته توجّه فراوان دارد تا تاثیر سخن خود را بیشتر کند.

11-کلمات ساده کدامند؟کلماتی هستند که تنها یک جزء دارند .

12-کلمات غیر ساده کدامند ؟ کلماتی که بیش از یک جزء دارند .

13- سجع چیست ؟ کلماتی که از نظر حروف آخر یکسان باشند و همچنین هماهنگ و هم وزن باشند در نثر سجع نامیده می شوند .

14- نثر مسجّع چیست ؟ نثری است که دارای سجع باشد .

15- بدل را تعریف کنید ؟ کلمه هایی که درباره ی کلمات پیش از خود توضیح بیشتری می دهند ، بدل نامیده می شوند .

16- برای حفظ زبان وادبیّات فارسی چه باید کرد ؟ باید قواعد آن را بشناسیم و آن ها را رعایت کنیم .

17- کلمات هم آوا را تعریف کنید ؟ کلماتی هستند که به یک صورت تلفّظ وخوانده می شوند ولی در نوشتار ومعنا متفاوت هستند .

18- تشخیص چیست؟ هرگاه ویژگی های انسان را به غیر انسان بدهیم به آن شخصیّت بخشی یا تشخیص می گویند .

19-مراعات نظیر چیست ؟ به کلماتی که به صورت یکمجموعه یا شبکه می آیند مراعات نظیر می گویند . مراعات نظیر باعث زیبایی سخن می شود .

20- تکرا ر چیست و چه تاثیری بر روی خواننده می گذارد ؟ هرگاه نویسنده بخواهد بر چیزی تاکید کند آن را تکرار می کند ، این تکرار آگاهانه بر تاثیر سخن می افزاید .

21- زاویه ی دید در بیان داستان یعنی چه ؟داستان ها یا از زبان اوّل شخص بیان می شوند یا سوم شخص . به این شیوه ی بیان داستان زاویه ی دید می گویند .

22- اگر «ک» به آخر اسمی اضافه شود چه تغییری در معنی آن صورت می گیرد ؟ «ک» معنی خردی و کوچکی به کلمات می دهد .

23- وقتی شعری را به نثر تبدیل می کنیم چه اتّفاقی می افتد ؟ وقتی شعربه نثر تبدیل می شود قسمت های مختلف آن جابه جا می شود و کلمات در جای اصلی خود قرار می گیرند.

24- فعل امر چیست ؟ فعلی است که انجام کاری را از ما می خواهد .

25- فعل نهی چیست ؟ فعلی است که مارا از انجام کاری باز می دارد .

26- قالب رباعی چیست ؟ نمودار آن را رسم کنید . رباعی یعنی چهارگانه یعنی این نوع شعر چها ر مصراع دارد.

...............................#             ..............................#

...............................*             ..............................#

27- انواع نامه را نام ببرید ؟ دوستانه یا خانوادگی ،رسمی و اداری

28- در نامه ای که پست می شود به چه نکاتی باید توجّه کرد ؟ 1- کاغذ نامه تمیز و مناسب باشد .2- با خطّ زیبا و خوانا بنویسیم .3- از کلمه ها و عبارت های مناسب و زیبا استفاده کنیم .4- بروی پاکت نامه نشانی دقیق خود را و گیرنده ی نامه را بنویسیم .5- تمبر نامه فراموش نشود .6- عنوان و عباراتی که در نامه ی دوستانه یا خانوادگی به کار می رود با عبارات نامه های رسمی و اداری فرق می کند .

29- نشانه های (س) و (ع) و (ره) در مقابل نام امامان وبزرگان به چه معناست ؟ (س) یعنی سلام اللّه علیها ، بر او (زن ) درود باد.

(ع) یعنی علیه السّلام ، براو درود باد

(ره) یعنی رحمت اللّه علیه ، رحمت خداوند بر اوباد .

30- به چه شعری قطعه می گویند ؟ قطعه شعری است که در آن به پند و اندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی می پردازند و مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند .

31- نهاد چیست ؟ نهاد کلمه هایی است که جمله درباره ی آن خبلر یا توضیحی می دهد .

32- مسند چیست ؟ صفت یا حالتی است که به نهاد جمله نسبت داده می شود .

33- فعل اسنادی چیست ؟ به فعل هایی مانند است ، بود و شد فعل اسنادی می گویند .

34- خاطره را تعریف کنید ؟ هرگاه صحنه ها یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است را بازگو کنیم یا بنویسیم به آن خاطره می گویند .

35- در بیان خاطره به چه نکاتی باید توجّه کنیم ؟ هنگام گفتن و نوشتن خاطره به همه ی نکاتی که خاطره را مستند می کند باید اشاره کنیم .

36- ضمیر را تعریف کنید؟ ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند .

37- ضمیر ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . به دو دسته !- ضمیر جدا (منفصل ) 2- ضمیر پیوسته (متّصل )

38- ضمیر های جدا کدامند ؟ من ،تو ،او ، ما ، شما ،ایشان (آنها)

39- ضمیر های متّصل کدامند ؟ __- م __- ت __- ش مان تان شان

40-کلمات از نظر ساخت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ به دو دسته 1-ساده 2- غیر ساده

41- اسم غیر ساده یا مرکّب را تعریف کنید ؟ اسم مرکّب از دو یا چند واژه ی معنادار تشکیل می شود . مثل : سربازخانه

42- داستان های رمزی و نمادین را تعریف کنید ؟ داستان نویسان با استفاده از تخیّل و آوردن شخصیّت های غیر انسان ، ذهن مارا وا می دارند تا شبیه آن ها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم ،این گونه داستان ها رلا داستان های رمزی ونمادین می گویند .

43- ترجمه چیست؟ اگر بخواهیم با ادبیّات کشورهای دیگر آشنا شویم باید آن ها را به زبان خودمان برگردانیم . به این روش ترجمه می گویند .

44- مترجم کیست ؟ به کسی که ترجمه می کند ، مترجم می گویند.

45- مترجم چه مهارت هایی باید داشته باشد ؟ باید با دو زبان یعنی زبانی که از آن ترجمه می کند و زبانی که به آن ترجمه می شود کاملاً آشنا و مسلّط باشد .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 0:15  توسط الیاس امیرحسنی  |