انشاهای من

مقاله -شعر - نثر -داستان

درس های انشا/ اوّل راهنمایی

 

درس پانزدهم :قطعه

قطعه ،شعری است که در آن به پند واندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی می پردازند و مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند .

موضوع انشا :

1-درباره ی یکی از شخصیِّت های زیر چند خط بنویسید .

ستّارخان

رئیس علی دلواری

میرزا کوچک خان جنگلی

2- درباره ی پروین اعتصامی و شعر های او انشا بنویسید .

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمایی

درس شانزدهم:خاطره نویسی

خاطره نویسی همچون نامه نگاری و سفرنامه نویسی یکی از انواع نوشتن است . هرگاه صحنه ها یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است ، بازگو کنیم یا بنویسیم ، به آن خاطره گویند . هنگام گفتن یا نوشتن خاطره ، به همه ی نکاتی که خاطره را مستند می کند ، باید اشاره کنیم . خاطره نوشته ای است شخصی که معمولاً زیبا ، عاطفی و پرجاذبه است .ص/116

موضوع انشا :

1-   خاطره ای از کودکی پدر و مادرتان بنویسید .

2-   زیباترین خاطره ی خود را از کلاس ادبیات بنویسید .

3-   بهترین اتّفاقی که در طول زندگی برایتان رخ داده بنویسید .

تمرین :

1-   با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله بسازید .

متواضع و صمیمی :

دانش آموختگی :

خیر و صلاح :

تکالیف :

موظّف :

توصیه ها :

غلتیدند:

نکته ها :

1-   یکی از راه های پرورش ذهن خلاّق ، خاطره نویسی است ، خوب است دفتر یادداشتی برای ثبت روی دادهای روزانه داشته باشیم .

2-   ساده ترین اتّفاق و حوادث هم می تواند سر آغاز نوشتن یک خاطره ی ماندگار باشد .ص/147

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمایی

درس هفدهم : توصیف

نویسندگان برای زیباتر کردن نوشته ی خود از توصیف استفاده می کنند .توصیف باعث می شود تا احساس نویسنده را بهتر دریابیم و متن در ما تاثیر بیشتری بگذارد .

توصیف زمانی زیباست که دقیق و همراه با ذکر جزئیّات و سرشار از احساس و عاطفه باشد . در توصیف هرچیز ، باید به دوری ، نزدیکی ، رنگ ، اندازه ، بو ، لطافت وزبری و رابطه ی آن با پدیده های اطراف توجّه کنیم؛ مثلاً اگر بخواهید کلاس خود را توصیف کنید ، به همه ی خصوصیّات کلاس مانند رنگ ، فضا ، موقعیّت آن مدرسه ، اشیای موجود در آن و .... توجّه کنیم . ص/165

موضوع انشا :

1-   یکی از ایثار گران و فداکاران شهر یا روستای خود را در ده سطر معرّفی کنید .

2-   پرچم سرفراز ایران

3-   زیبایی های دریا را تو صیف کنید .

4-   کلاس درس خود را توصیف کنید .

-----------------------------------------------------------------------------

درس های انشا /اوّل راهنمایی

درس هیجدهم: تخیّل

به این دو بیت توجّه کنید :

چادر من چلچراغی از صفاست

چادر من باغی از آیینه هاست

باغی از آیینه های دوستی

باغی از مهر و صفای دوستی

شاعر در عالم خیال ، چادر عشایر را هم چون چلچراغی روشن و درخشان و با صفا دیده است و در سه مصراع بعدی نیز آن را چون باغی از آیینه که پر از دوستی و مهر و صفاست ، معرّفی کرده است . در دنیای واقعی ما هیچ چادری مانند باغی از آیینه نیست امّاشاعر با بهره گیری از تخیّل خویش چنین چادری را ساخته است ،این تصویر ها و توصیف ها به شعر ونوشته زیبایی می بخشند و بر تاثیر و گیرایی آن می افزایند .ص/170

موضوع :

1-   عشایر ذخایر انقلاب اند یعنی چه ؟

2-   چگونه می توان به وطن خدمت کرد ؟

نکته ها :

1-   در توصیف پدیده ها باید به خصوصیّات و ویژگی های آن دقّت کنیم .

2-   به کارگیری تخیّل ، علاوه بر زیباترشدن نوشته ، به پرورش ذهن و خلاّقیت کمک می کند .

تمرین :

1-   با استفاده از تخیّل خود درباره ی دریای خزر یا خلیج فارس چند سطر بنویسید .

2-    زیبایی های ادبی بیت زیر را توصیف کنید .

چشمه سار دشت با من آشناست            کوه و دشت و گلّه با من هم صداست

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا /اوّل راهنمایی

درس نوزدهم : چند موضوع انشا

1-عدالت و آزادی

2- توصیف زیبایی های بهار

3- توصیف شاعرانه ی یک شب روشن ومهتابی

4- چرا میهنم را دوست دارم؟

5- موفقیّت را در چه می دانید ؟

6- مدرسه ی خود را توصیف کنید .

7- درباره ی شکست و پیروزی انشا بنویسید .

8- فواید مشورت را بنویسید .

9- یک روز بارانی را توصیف کنید .

10- درباره ی ارزش وقت انشا بنویسید .

11- دوران نوجوانی را توصیف کنید.

12- درباره ی ورزش انشا بنویسید .

13- چرا کتاب بهترین همنشین است ؟

14- خاطره ی زیارت خود را از شهرهای زیارتی ایران بنویسید .

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمای

 درس بیستم : داستان های رمزی ونمادین

داستان نویسان با استفاده از تخیّل و آوردن شخصیّت های غیر انسان ، ذهن ما را وا می دارند تا شبیه آن ها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم .این گونه داستان ها را « داستان های رمزی و نمادین » می گویند .

نکته ها :

1-   استفاده از نماد در نوشته ، باعث تاثیر بخشی بیش تر بر خواننده و قوّت اثرمی شود .

2-   یکی از راه های تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی ، مقایسه ی پدیده ها و بیان شباهت ها و تفاوت های آن هاست . ص/196 و 197

تمرین :

1-   با ترکیبات زیر جمله بسازید .

 

حرکات جالب :

بازوان آهنین :

جمعیّت زیاد :

صدای خشن :

طرّاحی و برنامه ریزی :

نگاه موذیانه :

موضوع :

1-   داستانی درباره ی حیوانات یک جنگل بنویسید .

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمایی

درس بیست و یکم : ترجمه

اگر بخواهیم با ادبیّات کشورهای دیگر آشنا شویم ، باید آثار آنان را به زبان فارسی ترجمه کنیم . به کسی که ترجمه می کند مترجم می گویند . مترجم باید به دوزبان یعنی زبانی که از ان ترجمه می کند و زبانی که به آن ترجمه می شود کاملاً آشنا و مسلّط باشد . مترجمان هنگام ترجمه از منابعی مانند فرهنگ لغت ، دائره المعارف ،فرهنگ نامه و ... استفاده می کنند . ص/203

موضوع انشا:

1-   یک داستان ترجمه شده ی خارجی را تهیّه کنید و در کلاس بخوانید.

2-   نامه ای به رئیس جمهور بنویسید .

3-    نامه ای به یک کودک فلسطینی بنویسید .

4-   به یک نوجوان غیر ایرانی نامه ای بنویسید و یکی از شاعران ویا نویسندگان ایرانی را به او معرّفی کنید .

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 14:16  توسط الیاس امیرحسنی  |