انشاهای من

مقاله -شعر - نثر -داستان

سوالات دانش های زبانی و ادبی کتاب فارسی اوّل راهنمایی

 

------------------------------------------------------

1-   زبان چیست ؟برای ارتباط با دیگران و بیان مقصودخود از زبان استفاده می کنیم.

2-    زبان به چه شکل هایی ظاهرمی شود ؟زبان معمولاً به شکل گفتار ،نوشتار و اشاره ظاهر می شود .

3-   خط چیست ؟ خط ، مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان است که در زبان های گوناگون شکل های مختلفی دارد .

4-   به چه کلماتی مترادف می گویند ؟به کلمات هم معنی مترادف می گویند .

5-   فرق زبان و ادبیّات چیست ؟هرگاه بخواهیم مقصود خودرا بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همان مقصود ومنظور را زیباتر و تاثیر گذارتر بگوییم ، از ادبیّات بهره می گیریم .

6-   انواع جمله را نام ببرید ؟ جمله ی خبری ،پرسشی،امری ،عاطفی

7-   نظم چیست؟در ادبیّات کلامی را دارای وزن و آهنگ وقافیه باشد نظم است . نظم همان شعر است.

8-   نثر چیست ؟ نثر سخنی است که وزن و آهنگ وقافیه ندارد ، نوشته های معمولی را نثر می گویند .

9-   نثر به چند دسته تقسیم می شود ؟به دو دسته 1-نثر ساده 2- نثر ادبی

10-نثر ادبی چیست ؟ نثری است که نویسنده به زیبایی نوشته توجّه فراوان دارد تا تاثیر سخن خود را بیشتر کند.

11-کلمات ساده کدامند؟کلماتی هستند که تنها یک جزء دارند .

12-کلمات غیر ساده کدامند ؟ کلماتی که بیش از یک جزء دارند .

13- سجع چیست ؟ کلماتی که از نظر حروف آخر یکسان باشند و همچنین هماهنگ و هم وزن باشند در نثر سجع نامیده می شوند .

14- نثر مسجّع چیست ؟ نثری است که دارای سجع باشد .

15- بدل را تعریف کنید ؟ کلمه هایی که درباره ی کلمات پیش از خود توضیح بیشتری می دهند ، بدل نامیده می شوند .

16- برای حفظ زبان وادبیّات فارسی چه باید کرد ؟ باید قواعد آن را بشناسیم و آن ها را رعایت کنیم .

17- کلمات هم آوا را تعریف کنید ؟ کلماتی هستند که به یک صورت تلفّظ وخوانده می شوند ولی در نوشتار ومعنا متفاوت هستند .

18- تشخیص چیست؟ هرگاه ویژگی های انسان را به غیر انسان بدهیم به آن شخصیّت بخشی یا تشخیص می گویند .

19-مراعات نظیر چیست ؟ به کلماتی که به صورت یکمجموعه یا شبکه می آیند مراعات نظیر می گویند . مراعات نظیر باعث زیبایی سخن می شود .

20- تکرا ر چیست و چه تاثیری بر روی خواننده می گذارد ؟ هرگاه نویسنده بخواهد بر چیزی تاکید کند آن را تکرار می کند ، این تکرار آگاهانه بر تاثیر سخن می افزاید .

21- زاویه ی دید در بیان داستان یعنی چه ؟داستان ها یا از زبان اوّل شخص بیان می شوند یا سوم شخص . به این شیوه ی بیان داستان زاویه ی دید می گویند .

22- اگر «ک» به آخر اسمی اضافه شود چه تغییری در معنی آن صورت می گیرد ؟ «ک» معنی خردی و کوچکی به کلمات می دهد .

23- وقتی شعری را به نثر تبدیل می کنیم چه اتّفاقی می افتد ؟ وقتی شعربه نثر تبدیل می شود قسمت های مختلف آن جابه جا می شود و کلمات در جای اصلی خود قرار می گیرند.

24- فعل امر چیست ؟ فعلی است که انجام کاری را از ما می خواهد .

25- فعل نهی چیست ؟ فعلی است که مارا از انجام کاری باز می دارد .

26- قالب رباعی چیست ؟ نمودار آن را رسم کنید . رباعی یعنی چهارگانه یعنی این نوع شعر چها ر مصراع دارد.

...............................#             ..............................#

...............................*             ..............................#

27- انواع نامه را نام ببرید ؟ دوستانه یا خانوادگی ،رسمی و اداری

28- در نامه ای که پست می شود به چه نکاتی باید توجّه کرد ؟ 1- کاغذ نامه تمیز و مناسب باشد .2- با خطّ زیبا و خوانا بنویسیم .3- از کلمه ها و عبارت های مناسب و زیبا استفاده کنیم .4- بروی پاکت نامه نشانی دقیق خود را و گیرنده ی نامه را بنویسیم .5- تمبر نامه فراموش نشود .6- عنوان و عباراتی که در نامه ی دوستانه یا خانوادگی به کار می رود با عبارات نامه های رسمی و اداری فرق می کند .

29- نشانه های (س) و (ع) و (ره) در مقابل نام امامان وبزرگان به چه معناست ؟ (س) یعنی سلام اللّه علیها ، بر او (زن ) درود باد.

(ع) یعنی علیه السّلام ، براو درود باد

(ره) یعنی رحمت اللّه علیه ، رحمت خداوند بر اوباد .

30- به چه شعری قطعه می گویند ؟ قطعه شعری است که در آن به پند و اندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی می پردازند و مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند .

31- نهاد چیست ؟ نهاد کلمه هایی است که جمله درباره ی آن خبلر یا توضیحی می دهد .

32- مسند چیست ؟ صفت یا حالتی است که به نهاد جمله نسبت داده می شود .

33- فعل اسنادی چیست ؟ به فعل هایی مانند است ، بود و شد فعل اسنادی می گویند .

34- خاطره را تعریف کنید ؟ هرگاه صحنه ها یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است را بازگو کنیم یا بنویسیم به آن خاطره می گویند .

35- در بیان خاطره به چه نکاتی باید توجّه کنیم ؟ هنگام گفتن و نوشتن خاطره به همه ی نکاتی که خاطره را مستند می کند باید اشاره کنیم .

36- ضمیر را تعریف کنید؟ ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند .

37- ضمیر ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . به دو دسته !- ضمیر جدا (منفصل ) 2- ضمیر پیوسته (متّصل )

38- ضمیر های جدا کدامند ؟ من ،تو ،او ، ما ، شما ،ایشان (آنها)

39- ضمیر های متّصل کدامند ؟ __- م __- ت __- ش مان تان شان

40-کلمات از نظر ساخت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ به دو دسته 1-ساده 2- غیر ساده

41- اسم غیر ساده یا مرکّب را تعریف کنید ؟ اسم مرکّب از دو یا چند واژه ی معنادار تشکیل می شود . مثل : سربازخانه

42- داستان های رمزی و نمادین را تعریف کنید ؟ داستان نویسان با استفاده از تخیّل و آوردن شخصیّت های غیر انسان ، ذهن مارا وا می دارند تا شبیه آن ها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم ،این گونه داستان ها رلا داستان های رمزی ونمادین می گویند .

43- ترجمه چیست؟ اگر بخواهیم با ادبیّات کشورهای دیگر آشنا شویم باید آن ها را به زبان خودمان برگردانیم . به این روش ترجمه می گویند .

44- مترجم کیست ؟ به کسی که ترجمه می کند ، مترجم می گویند.

45- مترجم چه مهارت هایی باید داشته باشد ؟ باید با دو زبان یعنی زبانی که از آن ترجمه می کند و زبانی که به آن ترجمه می شود کاملاً آشنا و مسلّط باشد .

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 0:15  توسط الیاس امیرحسنی  | 

درس های انشا/ اوّل راهنمایی

 

درس پانزدهم :قطعه

قطعه ،شعری است که در آن به پند واندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی می پردازند و مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند .

موضوع انشا :

1-درباره ی یکی از شخصیِّت های زیر چند خط بنویسید .

ستّارخان

رئیس علی دلواری

میرزا کوچک خان جنگلی

2- درباره ی پروین اعتصامی و شعر های او انشا بنویسید .

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمایی

درس شانزدهم:خاطره نویسی

خاطره نویسی همچون نامه نگاری و سفرنامه نویسی یکی از انواع نوشتن است . هرگاه صحنه ها یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است ، بازگو کنیم یا بنویسیم ، به آن خاطره گویند . هنگام گفتن یا نوشتن خاطره ، به همه ی نکاتی که خاطره را مستند می کند ، باید اشاره کنیم . خاطره نوشته ای است شخصی که معمولاً زیبا ، عاطفی و پرجاذبه است .ص/116

موضوع انشا :

1-   خاطره ای از کودکی پدر و مادرتان بنویسید .

2-   زیباترین خاطره ی خود را از کلاس ادبیات بنویسید .

3-   بهترین اتّفاقی که در طول زندگی برایتان رخ داده بنویسید .

تمرین :

1-   با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله بسازید .

متواضع و صمیمی :

دانش آموختگی :

خیر و صلاح :

تکالیف :

موظّف :

توصیه ها :

غلتیدند:

نکته ها :

1-   یکی از راه های پرورش ذهن خلاّق ، خاطره نویسی است ، خوب است دفتر یادداشتی برای ثبت روی دادهای روزانه داشته باشیم .

2-   ساده ترین اتّفاق و حوادث هم می تواند سر آغاز نوشتن یک خاطره ی ماندگار باشد .ص/147

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمایی

درس هفدهم : توصیف

نویسندگان برای زیباتر کردن نوشته ی خود از توصیف استفاده می کنند .توصیف باعث می شود تا احساس نویسنده را بهتر دریابیم و متن در ما تاثیر بیشتری بگذارد .

توصیف زمانی زیباست که دقیق و همراه با ذکر جزئیّات و سرشار از احساس و عاطفه باشد . در توصیف هرچیز ، باید به دوری ، نزدیکی ، رنگ ، اندازه ، بو ، لطافت وزبری و رابطه ی آن با پدیده های اطراف توجّه کنیم؛ مثلاً اگر بخواهید کلاس خود را توصیف کنید ، به همه ی خصوصیّات کلاس مانند رنگ ، فضا ، موقعیّت آن مدرسه ، اشیای موجود در آن و .... توجّه کنیم . ص/165

موضوع انشا :

1-   یکی از ایثار گران و فداکاران شهر یا روستای خود را در ده سطر معرّفی کنید .

2-   پرچم سرفراز ایران

3-   زیبایی های دریا را تو صیف کنید .

4-   کلاس درس خود را توصیف کنید .

-----------------------------------------------------------------------------

درس های انشا /اوّل راهنمایی

درس هیجدهم: تخیّل

به این دو بیت توجّه کنید :

چادر من چلچراغی از صفاست

چادر من باغی از آیینه هاست

باغی از آیینه های دوستی

باغی از مهر و صفای دوستی

شاعر در عالم خیال ، چادر عشایر را هم چون چلچراغی روشن و درخشان و با صفا دیده است و در سه مصراع بعدی نیز آن را چون باغی از آیینه که پر از دوستی و مهر و صفاست ، معرّفی کرده است . در دنیای واقعی ما هیچ چادری مانند باغی از آیینه نیست امّاشاعر با بهره گیری از تخیّل خویش چنین چادری را ساخته است ،این تصویر ها و توصیف ها به شعر ونوشته زیبایی می بخشند و بر تاثیر و گیرایی آن می افزایند .ص/170

موضوع :

1-   عشایر ذخایر انقلاب اند یعنی چه ؟

2-   چگونه می توان به وطن خدمت کرد ؟

نکته ها :

1-   در توصیف پدیده ها باید به خصوصیّات و ویژگی های آن دقّت کنیم .

2-   به کارگیری تخیّل ، علاوه بر زیباترشدن نوشته ، به پرورش ذهن و خلاّقیت کمک می کند .

تمرین :

1-   با استفاده از تخیّل خود درباره ی دریای خزر یا خلیج فارس چند سطر بنویسید .

2-    زیبایی های ادبی بیت زیر را توصیف کنید .

چشمه سار دشت با من آشناست            کوه و دشت و گلّه با من هم صداست

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا /اوّل راهنمایی

درس نوزدهم : چند موضوع انشا

1-عدالت و آزادی

2- توصیف زیبایی های بهار

3- توصیف شاعرانه ی یک شب روشن ومهتابی

4- چرا میهنم را دوست دارم؟

5- موفقیّت را در چه می دانید ؟

6- مدرسه ی خود را توصیف کنید .

7- درباره ی شکست و پیروزی انشا بنویسید .

8- فواید مشورت را بنویسید .

9- یک روز بارانی را توصیف کنید .

10- درباره ی ارزش وقت انشا بنویسید .

11- دوران نوجوانی را توصیف کنید.

12- درباره ی ورزش انشا بنویسید .

13- چرا کتاب بهترین همنشین است ؟

14- خاطره ی زیارت خود را از شهرهای زیارتی ایران بنویسید .

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمای

 درس بیستم : داستان های رمزی ونمادین

داستان نویسان با استفاده از تخیّل و آوردن شخصیّت های غیر انسان ، ذهن ما را وا می دارند تا شبیه آن ها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم .این گونه داستان ها را « داستان های رمزی و نمادین » می گویند .

نکته ها :

1-   استفاده از نماد در نوشته ، باعث تاثیر بخشی بیش تر بر خواننده و قوّت اثرمی شود .

2-   یکی از راه های تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی ، مقایسه ی پدیده ها و بیان شباهت ها و تفاوت های آن هاست . ص/196 و 197

تمرین :

1-   با ترکیبات زیر جمله بسازید .

 

حرکات جالب :

بازوان آهنین :

جمعیّت زیاد :

صدای خشن :

طرّاحی و برنامه ریزی :

نگاه موذیانه :

موضوع :

1-   داستانی درباره ی حیوانات یک جنگل بنویسید .

--------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / اوّل راهنمایی

درس بیست و یکم : ترجمه

اگر بخواهیم با ادبیّات کشورهای دیگر آشنا شویم ، باید آثار آنان را به زبان فارسی ترجمه کنیم . به کسی که ترجمه می کند مترجم می گویند . مترجم باید به دوزبان یعنی زبانی که از ان ترجمه می کند و زبانی که به آن ترجمه می شود کاملاً آشنا و مسلّط باشد . مترجمان هنگام ترجمه از منابعی مانند فرهنگ لغت ، دائره المعارف ،فرهنگ نامه و ... استفاده می کنند . ص/203

موضوع انشا:

1-   یک داستان ترجمه شده ی خارجی را تهیّه کنید و در کلاس بخوانید.

2-   نامه ای به رئیس جمهور بنویسید .

3-    نامه ای به یک کودک فلسطینی بنویسید .

4-   به یک نوجوان غیر ایرانی نامه ای بنویسید و یکی از شاعران ویا نویسندگان ایرانی را به او معرّفی کنید .

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 14:16  توسط الیاس امیرحسنی  | 

درس های انشا/ اوّل راهنمایی

 

درس 12: تبدیل شعر به نثر

قسمت های مختلف شعر وقتی به نثر تبدیل می گردند ،جابه جا می شوند .در نثر فعل در پایان جمله قرار می گیرد امّا در شعر چنین نیست .این جابه جایی در شعر ونثر ادبی بر زیبایی سخن می افزاید .ص/109

یکی از راه های تقویت نگارش بازگردانی آثار کهن به زبان فارسی امروز است .ص/109

موضوع انشا :

شعر علم زندگانی را به نثر روان برگردانید .

---------------------------------------------------------------------

انشای اول راهنمایی /

درس 13:

فعل امر:فعلی است که انجام کاری رااز ما می خواهد.

فعل نهی:فعلی است که ماراازانجام کاری باز می دارد.

مثل:مشمار که شکل دیگر ازنشمار است.

موضوع:

چه کنیم تااز ساعات عمر بهتراستفاده کنیم؟

تمرین:

1- پنج جمله از جملات زیبای درس را بنویسید.

2- با ترکیب های زیرجمله ای تازه بنویسید.

قسمت اعظّم:

اثنای سفر:

دقایق تلف شده:

صرف وقت:

مصاحبت دوستان:

3- دو جمله ی زیبا درباره ی ارزش وقت بنویسید.

----------------------------------------------------------------------------

 

انشای اوّل راهنمایی/

درس چهاردهم:نامه

یکی از راه های ارتباط بادیگران ،نامه نوشتن است.

نامه ممکن است دوستانه یا خانوادگی باشدویا ممکن است رسمی واداری باشد.

امروزه با استفاده از رایانه یاوسایل ارتباطی دیگر هم می توان نامه نگاری کرد.

اگر نامه رااز طریق پست برای دیگران می فرستیم باید به چند نکته توجّه کنیم:

1-کاغذ نامه تمیز ومناسب باشد.

2-با خطّ زیبا وخوانا بنویسیم.

3-از کلمه ها وعبارت های مناسب وزیبا استفاده کنیم.

4-بر روی پاکت نامه نشانی دقیق خود وگیرنده ی نامه را بنویسیم.

5-تمبر نامه فراموش نشود.

6- عنوان وعباراتی را که در نامه ی دوستانه یا خانوادگی به کار می رود با عبارات نامه های رسمی واداری فرق می کند.ص128

نکته ها:

1-یکی ازراه های تقویت نویسندگی ،نامه نگاری است که امروزه هم به شیوه ی رایانه ای وهم از طریق پست امکان پذیر است.

2-نامه انواعی دارد که بعضی از آن ها عبارت انداز:

نامه های دوستانه،رسمی،اداری و...

موضوع:

1-   درباره ی یکی از بزرگان شهرتان انشاء بنویسید.

2-   برای پدر خود نامه ای بنویسید واز زحمات او تشکر کنید.

3-   3-به برادر خود که به خدمت سربازی رفته است نامه بنویسید.

4-   نامه ای کوتاه به رهبر معظم انقلاب بنویسید. ص129

تمرین

1-با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله بسازید:

نصیحت:                            

قرائت:

غنیمت:

اخلاص وهمّت:

عطش مطالعه:

2-درباره ی شخصیّتی که نام کوچه یا خیابان یا مدرسه ی شما به نام اوست،دوخط بنویسید.ص129

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 22:45  توسط الیاس امیرحسنی  |