انشاهای من

مقاله -شعر - نثر -داستان

درس های انشا/ کلاس اوّل راهنمایی

 

درس چهارم :سجع

وقتی در نثر ،کلمات هماهنگ بیاید به آن سجع می گویند و آن نوشته را مسجّع می نامند . از سجع معمولاً در نوشته های ادبی استفاده می شود .ص/30

موضوع:

1-    درباره ی فواید مطالعه وعلم آموزی انشا بنویسید .

نکته :

سعی کنید در نوشتن انشا از سجع ا ستفاده کنید .

برای بهترشدن محتوای انشا می توانید از کتاب های مرتبط با موضوع بهره بگیرید .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی

درس پنجم : کلمات هم معنا و هم آهنگ

یکی از راه های زیبا سازی متن ، آوردن کلماتی است که هم از نظر معنا وهم از نظر آهنگ با هم ارتباط ذاشته باشند . مثل : مباحثه و مناظره / راز و نیاز ونماز / پیش گام و پیش تاز / ص/36

تمرین:

1-    با کلمه های تقریباً هم معنا و هم آهنگ زیر جمله بسازید .

تعلیم وتدریس :

تفکّر و تاءمّل:

مجلس و محفل :

معروف و مشهور :

موضوع :

1-    چگونه می توانیم فرهنگ وتمدّن اصیل خود را در مقابل بیگانگان حفظ کنیم ؟

2-    برای رسیدن به شکوه علمی وفرهنگی به چه چیزی نیاز داریم ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی

درس ششم : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان وادب فارسی ، یکی از مهم ترین نهادهایی است که در حفظ و گسترش زبان فارسی می کوشد . ص/41

موضوع :

1-    چرا زبان فارسی را دوست داریم ؟

نکته ها :

1-    از کلمات خوش آوا و و آهنگین برای زیباتر شدن نوشته استفاده می شود .

2-    در نوشته از جمله های کوتاه و گویا بهره بگیرید .

تمرین :

معادل های فارسی کلمات خارجی زیر را بنویسید .

کامپیوتر :

موکت :

کلینیک:

پرینتر :

کاپ :

کد :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس های انشا /کلاس اوّل راهنمایی

درس هفتم : کلمات هم آوا --- تشخیص

کلماتی همچون خواست وخاست / خوار وخار / حیاط و حیات که به یک صورت تلفّظو خوانده می شوند امّا شکل نوشتاری آن ها و در نتیجه معنای آن ها متفاوت است ، کلمات هم آوا خوانده می شوند.ص/58

هرگاه ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت دهیم به آن شخصیّت بخشی یا تشخیص می گویند . یکی از زیبایی های ادبی شخصیّت بخشی به اشیاست . ص/58

موضوع :

انشایی درباره ی یک شی ء بنویسید و در آن از تشخیص استفاده کنید .

تمرین :

با کلمات هم آوای زیر جمله بسازید .

صبا و سبا :

صواب و ثواب:

صفر و سفر :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی

درس هشتم : تشبیه

از تشبیه برای زیبایی و تاثیر گذاری سخن ونوشته استفاده می شود .

در هرتشبیه میان آن چه تشبیه می شود و آن چه بدان تشبیه می کنیم شباهت ها و مشترکاتی وجود دارد . ص/64و 65

نکته ها :

1-    برای زیباتر شدن نوشته از تشبیه و تشخیص استفاده کنید .

2-    تلاش کنیم در نوشتن انشا ، از نشانه های نگارشی مناسب استفاده کنیم .

 موضوع ها :

1-    در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان یافت ؟

2-    گفت و گوی جویبار و درخت تشنه را همچون یک نمایشنامه بنویسید .

تمرین :

1-    با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله بسازید .

سال های نوجوانی :

چشمه ی معرفت :

طبیعت روستا :

درختان سرسبز :

درس بزرگ :

2-    با کلمه ی الماس یک جمله ی زبانی و یک جمله ی ادبی بنویسید .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی

درس نهم : نشانه های نگارشی

نشانه های نگارشی مانند : ! ، ؟، . ، : ، «  » ، (   ) ،  کمک می کنند تا متن را بهتر و صحیح تر بخوانیم و معنای جمله ها را درک کنیم .

موضوع :

1-    دوره ی نوجوانی را چگونه باید سپری کنیم ؟

2-    نسل آینده ساز چه وظایفی دارد ؟

تمرین با:

با دو کلمه ی آینده و جوان جمله بسازید .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی

درس دهم : مراعات نظیر

وقتی می گوییم بهار به یاد چه چیز هایی می افتید ؟ درخت ، گل، شکوفه، جوانه ، شکفتن و ...... از چیز هایی هستند که به ذهن می رسند و به صورت یک مجموعه یا شبکه باهم می آیند . به این شبکه ها یا مجموعه ها در ادبیّات فارسی مراعات نظیر یا شبکه ی معنایی می گویند . مراعات نظیر باعث زیبایی سخن می شود . ص/84

نکته ها :

1-    در نوشته از مترادف و مراعات نظیر می توان بهره گرفت .

2-    خوب است در نوشته های خود به واژه های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کاربرد آن توجّه داشته باشید .

تمرین :

باشبکه های معنایی زیر جمله بسازید .

درخت ، شاخه ، پرنده :

آسمان ، ستاره ، شب:

رشد ، نوجوانی ، نشاط :

موضوع:

وقت را غنیمت دان هرچه قدر که بتوانی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس های انشا /کلاس اوّل راهنمایی

درس یازدهم : تکرار – زاویه ی دید

هرگاه نویسنده بخواهد برچیزی تاءکید کند ، آن را تکرار می کند . این تکرار آگاهانه بر تاءثیر سخن می افزاید  شاعران از تکرار برای زیبا سازی و تاءثیر گذاری شعر استفاده می کنند .ص/100

بیان داستان از زبان اوّل شخص یا سوم شخص گفته می شود به این شیوه ی بیان داستان زاویه ی دید می گویند .

موضوع :

داستانی از روزهای مدرسه را با زاویه ی دید اوّل شخص بنویسد .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 2:10  توسط الیاس امیرحسنی  | 

درس های انشا / کلاس اوّل راهنمایی

 

درس سوم : انواع جمله و انواع نثر

جمله ای که خبری را به ما می دهد جمله ی خبری ، جمله ای که پرسشی را مطرح می کند جمله ی پرسشی یا سوالی ، جمله ای که امر به انجام کاری یا درخواست انجام کاری را مطرح می کند جمله ی امری و جمله ای که احسا س مارا نسبت به کسی یا چیزی نشان می دهد را  جمله ی عاطفی می گویند .

نثر انواعی دارد . یکی از انواع نثرها، نثر ساده است . در نثر ساده نویسنده بسیار طبیعی ، روان و ساده می نویسد و بیش تر در پی آن است که پیام خود را به درستی به مخاطب برساند . نوع دیگر نثر ادبی است که نویسنده به زیبایی نوشته ، توجّه فراوان دارد تا تاثیر سخن خود را بیش تر کند.ص/20

موضوع ها:

1-    درباره ی اخلاق و رفتار امام خمینی انشا بنویسید .

2-    خاطراتی از امام خمینی را از زبان بزرگ ترهای خود بیان کنید .

3-    درباره ی این مصراع " دیو چو بیرون رود فرشته در آید " قلم فرسایی کنید .

تمرین:

با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله بسازید .

حوزه ی علمیّه :

مظلوم :

تاءسیس:

سیمای جذّاب :

مرجعیّت :

اعتراض:

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 21:29  توسط الیاس امیرحسنی  | 

درس های انشا/ کلاس اوّل راهنمایی

 

درس دوم :کلمات مترا د ف

به کلمات هم معنا مترا د ف می گویند . نویسندگان با استفاده از این گونه واژه ها ، متن را زیباتر و تاثیر گذارتر می کنند .

هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همان مقصود و منظور را زیباتر و تاثیر گذارتر بگوییم از ادبیات بهره می گیریم .ص/ 14

تمرین

1-    با کلمات مترادف زیر جمله بسازید .

راءفت و عطوفت:

زهد و پارسایی:

زیبایی وجمال:

اعتدال وتناسب:

2-    جمله های ادبی زیر را به صورت زبانی بنویسید .

صبحگاهان خورشید به چهره ی شهر لبخند می زند .

پیامبر چون نسیم نرم ومهربان و چون گل متبسّم و خندان بود .

گل، یک تابلوی نقّاشی قشنگ است که خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است .

نکته:

برای نوشتن انشا به موارد زیر توجّه شود :

1-    بهره گیری از آیات ، احادیث ، اشعار و ضرب المثل های متناسب با محتوا بر ارزش نوشته می افزاید .

2-    ساده نویسی و پاکیزه نویسی رعایت شود .

موضوع انشا:

درباره ی پیامبر گرامی اسلام انشا بنویسید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:56  توسط الیاس امیرحسنی  | 

درس های انشا/ کلاس اوّل راهنمایی

درس اوّل:  زبان

برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از زبان استفاده می کنیم .هرملّت و سرزمینی زبان ویژه ای دارد که فرهنگ ،باور،فکر و اندیشه ی آن ها را نشان می دهد .

زبان معمولاًبه شکل گفتار ، نوشتار و اشاره ظاهر می شود . گفتار را به طور طبیعی از اطرافیان و محیط زندگی خود می آموزیم امّا نوشتار به آموزش و یادگیری نیاز دارد . هرگاه نشود شکل گفتاری را به کار گرفت از زبان اشاره استفاده می شود . نوشتار از دو شکل دیگر ماندگارتر است و باعث ارتباط بین نسل هاست .برای نوشتار از خط استفاده می کنیم . خط مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان است که در زبان های گوناگون شکل مختلفی دارد .

تمرین

1-   باکلمه و ترکیب های زیر جمله بسازید .

تمدّ ن اسلامی

سلمان فارسی

دیوان حافظ

2-   موضوع انشا

درباره ی زندگی و شخصیّت یکی از بزرگان ایران که به زبان و ادبیّات فارسی خدمت کرده است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید .

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 19:34  توسط الیاس امیرحسنی  |